درس سوم : تقسیم چندجمله ای ها

❤️تدریس و حل صفحه ۱۲۶ و ۱۲۷ ❤️❤️تدریس و حل صفحه ۱۲۷ و ۱۲۸❤️❤️حل فعالیت صفحه ۱۲۸❤️❤️حل فعالیت صفحه ۱۲۹❤️❤️حل کار در کلاس صفحه ۱۲۹❤️❤️حل تمرین صفحه ۱۲۹❤️ پاسخ سوال ۱❤️❤️حل تمرین صفحه ۱۲۹❤️ پاسخ سوال ۲و۳ ❤️❤️حل تمرین صفحه ۱۲۹ ❤️ پاسخ سوال ۴و۵ ❤️