درس اول: معرفی و ساده کردن عبارات گویا

❤️تدریس و حل صفحه ۱۱۴ ریاضی نهم❤️


❤️تدریس و حل صفحه ۱۱۵❤️


❤️تدریس و حل صفحه ۱۱۶❤️


❤️تدریس و حل صفحه ۱۱۷❤️


❤️حل تمرین صفحه ۱۱۷ ❤️ پاسخ سوال ۱ و ۲ ❤️


❤️حل تمرین صفحه ۱۱۸ ❤️ پاسخ سوال ۳تا۶❤️