درس اول: استدلال

تدریس و حل صفحه 33 ریاضی نهمتدریس و حل صفحه 34 ریاضی نهم

 حل تمرین صفحه 35 ریاضی نهم