درس دوم: آشنایی با اثبات در هندسه

تدریس و حل صفحه 36 ریاضی نهمتدریس و حل صفحه 38 ریاضی نهمتدریس و حل صفحه 39 ریاضی نهم
تدریس و حل صفحه 40 و 41 ریاضی نهمحل تمرین صفحه 42 و 43 ریاضی نهم