درس سوم: هم نهشتی مثلث ها

تدریس و حل صفحه 44 ریاضی نهم
تدریس و حل صفحه 45 ریاضی نهم
تدریس و حل صفحه 46 ریاضی نهم