درس سوم : دستگاه معادله های خطی

❤️تدریس و حل صفحه ۱۰۸❤️پاسخ سوال ۱❤️❤️تدریس و حل ادامه صفحه ۱۰۸❤️پاسخ سوال ۲❤️❤️تدریس و حل صفحه ۱۰۹❤️


❤️تدریس و حل صفحه ۱۰۹ و ۱۱۰❤️


❤️حل کاردرکلاس صفحه ۱۱۰❤️


❤️حل فعالیت صفحه ۱۱۱ ❤️ روش جایگزینی ❤️


❤️حل کاردرکلاس صفحه ۱۱۲❤️


❤️حل تمرین صفحه ۱۱۲❤️ پاسخ سوال ۱ ❤️


❤️حل تمرین صفحه ۱۱۲❤️ پاسخ سوال ۲و۳❤️


❤️حل تمرین صفحه ۱۱۲ ❤️ پاسخ سوال ۴و۵❤️


❤️حل تمرین صفحه ۱۱۲ ❤️ پاسخ سوال ۶و۷ ❤️