دوس دوم : شیب خط و عرض از مبدا

❤️حل صفحه ۱۰۲ ❤️❤️حل صفحه ۱۰۳❤️❤️حل ادامه صفحه ۱۰۳❤️❤️رسم نمودار معادله خط❤️سومین روش❤️


❤️تدریس و حل صفحه ۱۰۴❤️


❤️تدریس و حل صفحه ۱۰۵❤️


❤️صفحه ۱۰۵ و ۱۰۶ ❤️خطوط موازی محورها❤️


❤️تدریس و حل کاردرکلاس صفحه ۱۰۶❤️❤️حل تمرین صفحه ۱۰۶❤️ پاسخ سوال ۱ تا ۳❤️


❤️ادامه حل تمرین صفحه ۱۰۶❤️ پاسخ سوال۴و۵ ❤️❤️ادامه حل تمرین صفحه ۱۰۶❤️ پاسخ سوال ۶ تا ۸❤️