درس چهارم: جمع و تفریق رادیکال ها

تدریس و حل صفحه ۷۴ ریاضی نهم


تدریس و حل صفحه ۷۴ ریاضی نهم


حل کار در کلاس صفحه ۷۵ ریاضی نهم 


گویا کردن مخرج کسر ها _ حل صفحه ۷۵ و ۷۶ ریاضی نهم


حل تمرین صفحه ۷۷ ریاضی نهم