درس اول : توان صحیح


تدریس و حل صفحه ۶۰ ریاضی نهم 


تدریس و حل صفحه ۶۱ ریاضی نهم 


تدریس و حل صفحه ۶۳ ریاضی نهم 


حل تمرین صفحه ۶۴ ریاضی نهم