درس دوم : نماد علمی

تدریس و حل صفحه ۶۵ ریاضی نهم


تدریس و حل صفحه ۶۶ ریاضی نهم


حل تمرین صفحه ۶۷ ریاضی نهم