درس سوم : ریشه گیری

تدریس و حل صفحه ۶۸ ریاضی نهم


تدریس و حل صفحه ۶۹ ریاضی نهم


نکات مهم و حل نمونه سوال از مبحث ریشه گیری


حل صفحه ۷۰ ریاضی نهم


حل تمرین صفحه ۷۲ ریاضی نهم


نکات، مثال ها و حل نمونه سوال پیشرفته از ضرب و تقسیم رادیکال ها