درس اول - معرفی مجموعه

برای مشاهده فیلم آموزشی روی لینک مربوطه کلیک کنید.

فصل اول: مجموعه ها _ درس اول: معرفی مجموعه _ تدریس صفحه 2


تدریس صفحه 3


تدریس صفحه 4


تدریس ادامه صفحه 4 و صفحه 5


حل تمرین صفحه 5