درس دوم: مجموعه های برابر و نمایش مجموعه ها

حل صفحه 6


حل ادامه صفحه 6


حل صفحه 7


حل صفحه 8حل ادامه صفحه 8


حل صفحه 9حل ادامه صفحه 9حل تمرین صفحه 10