درس سوم: اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه ها

حل صفحه 11


حل صفحه 12


تدریس صفحه 13


تمرین صفحه 14_ حل سوال 1تمرین صفحه 14 _ حل سوال 2 تا 4