درس چهارم: مجموعه ها و احتمال

تدریس و حل صفحه 15


تدریس و حل صفحه 16


حل تمرین صفحه 17