درس اول: اعداد گویا

تدریس و حل صفحه 19 ریاضی نهم

تدریس و حل صفحه 20 ریاضی نهم

تدریس و حل صفحه 21 ریاضی نهم

بهترین تدریس دسته بندی اعداد گویا ( نکات سطح پیشرفته)حل کار در کلاس و تمرین صفحه 22