درس دوم: اعداد حقیقی

تدریس و حل صفحه 23 ریاضی نهم

تدریس و حل صفحه 24 ریاضی نهم
تدریس و حل صفحه 25 ریاضی نهم
تدریس و حل صفحه 26 ریاضی نهمحل تمرین صفحه 27 ریاضی نهم _ بخش اول
حل تمرین صفحه 27 ریاضی نهم _ بخش دوم