درس سوم: قدر مطلق

تدریس و حل صفحه 28 ریاضی نهم _ مفهوم قدر مطلقتدریس و حل صفحه 29 ریاضی نهم 
تدریس و حل صفحه 30 ریاضی نهم 
تدریس و حل صفحه 31 و 30 ریاضی نهمحل تمرین صفحه 31 ریاضی نهم