درس سوم : سطح و حجم

❤️تدریس و حل صفحه ۱۴۰❤️ ابعاد گسترده حجم های هندسی ❤️❤️تدریس و حل صفحه ۱۴۱❤️ مساحت کل چهار وجهی منتظم❤️❤️تدریس و حل صفحه ۱۴۲❤️ حجم حاصل از دوران❤️❤️حل تمرین صفحه ۱۴۳❤️