درس دوم : حجم هرم و مخروط

❤️تدریس و حل صفحه ۱۳۵❤️❤️تدریس و حل صفحه ۱۳۵ و ۱۳۶ ❤️حجم هرم❤️❤️تدریس و حل صفحه ۱۳۷❤️چرایی فرمول حجم هرم❤️❤️تدریس و حل صفحه ۱۳۸❤️ یک سوال مهم❤️❤️تدریس و حل صفحه ۱۳۸ و ۱۳۹ ❤️ حجم مخروط❤️


❤️حل تمرین صفحه ۱۳۹❤️